Univerzitní výuka

Praktikum z obecné genetiky

Výuku vedu od roku 1998, informace o předmětu.

Jedná se o dvouhodinová praktická cvičení z genetiky, která navštěvují převážně studenti 1. ročníku programu Biologie a 4. ročníku Biologie se zaměřením na vzdělávání. Cílem je praktické procvičení základních témat obecné genetiky a seznámení studentů se základními metodami klasické genetiky. Součástí jsou jednak praktické úlohy s modelovými objekty jako Arabidopsis thaliana a Drosophila melanogaster a také řešení genetických příkladů, na nichž si studenti osvojují základy genetiky a pronikají do principů genetiky.

Ve výuce využívám moderních e-learningových pomůcek (interaktivní osnova, elektronické výukové materiály, elektronické odpovědníky apod.). Od podzimu roku 2008 jsou studentů k dispozici také ucelená elektronická skripta Praktikum z obecné genetiky, která jsou neustále aktualizována.

_________________________________________________________________________________

Zaměření a zpracování bakalářské práce
Přednášku jsem zavedl v roce 2004, informace o předmětu.

Dvouhodinovou přednášku a hodinové cvičení navštěvují studenti 2. ročníku oboru Molekulární biologie a genetika. Cílem přednášky a cvičení je osvojení si dovedností zaměřených na vyhledávání odborných informací v biologii a osvojení si základních pravidel pro psaní odborného textu vedoucích k sepsání kvalitní bakalářské práce jak po obsahové, tak i formální stránce.

Ve výuce využívám moderních e-learningových pomůcek. Studenti mají k dispozici elektronická skripta.

_________________________________________________________________________________

Zaměření a zpracování diplomové práce
Přednášku jsem zavedl v roce 2004, informace o předmětu.

Dvouhodinovou přednášku a hodinové cvičení navštěvují studenti 4. a 5. ročníku oboru Molekulární biologie a genetika. Cílem přednášky a cvičení je osvojení si dovedností zaměřených na vyhledávání odborných informací v biologii a základních pravidel pro psaní odborného textu vedoucích k sepsání kvalitní diplomové práce jak po obsahové, tak i formální stránce. Součástí kurzu jsou také základy rétoriky a správného přednášení ve vědě. Získané poznatky si pak studenti vyzkouší v rámci praktického vystoupení, ze kterého je současně pořizován audio-video záznam pro individuální využití studentem.

_________________________________________________________________________________

Paleogenetika člověka
Přednášku jsem zavedl v roce 2008, informace o předmětu.

Dvouhodinová přednáška je určena pro studenty oborů Molekulární biologie a genetika, Lékařská genetika a molekulární diagnostika, Speciální biologie, Antropologie a dalším. Přednáška posluchače seznamuje s poznatky o evoluci člověka, které byly získány studiem současných a archaických populací člověka propojením antropologických, populačně-genetických a molekulárně-biologických přístupů. Cílem přednášky je snaha o odpovězení otázek: Kdo jsme a odkud pocházíme? Kdo byl náš předek? Kdy a kde žil? A jak velká byla zakladatelská populace moderního člověka? nebo Jak jsme osídlili svět?

Studenti mají k dispozici elektronická skripta.

_________________________________________________________________________________

Bakalářský seminář
Seminář vedu od roku 2005, informace o předmětu.

Semináře se účastní studenti 3. ročníku, kteří s v něm v prvním semestru seznámí s tématy Bakalářských prací a školitelskými pracovišti, ve dvou seminářích se dozvědí základy správného přednášení, které si pak v prvním a druhém semestru prakticky každý vyzkouší prezentací jakékoliv zvolené Bakalářské práce. Každý příspěvek je zhodnocen oponentem z řad studentů a nejlepší přednáška podle oponenta dne získá bonusovou absenci. Pro nejlepší přednášku hlasují také studenti elektronickou formou pomocí programu Socrative.

_________________________________________________________________________________

Diplomový seminář 

Seminář vedu od roku 2005, informace o předmětu.

Hlavní náplní semináře jsou referáty studentů oboru Molekulární biologie a genetika, ve kterých prezentují problematiku, cíle a postup řešení svých diplomových prací. Ostatní studenti se semináře účastní formou hodnocení prezentovaných přednášek a diskusí. Každý příspěvek je zhodnocen tří-člennou porotou z řad studentů a nejlepší přednáška dne získá bonusovou absenci. Pro nejlepší přednášku hlasují také studenti elektronickou formou pomocí programu Socrative. Polovinu docházky si mohou studenti splnit také domácím natočením videa svého vystoupení na odborně zaměřené téma za použití tabletu nebo telefonu s následným rozborem jeho kvality.

_________________________________________________________________________________

Genetika populací
Výuku vedu od roku 2009, informace o předmětu.

Dvouhodinová přednáška je určena pro studenty oboru Molekulární biologie a genetika a seznamuje je se základy populační a z ní vycházející evoluční genetiky. Na začátku kurzu jsou posluchači seznámeni s přístupy hodnocení genetické variability v populacích a následně jsou podrobně probírány procesy, které mění genetickou strukturu populací společně s ilustrativními příklady využití a řešením populačně-genetických problémů v reálných populacích.

Studenti mají k dispozici elektronická skripta.

_________________________________________________________________________________

Praktikum z genetiky populací
Výuku vedu od roku 1997, informaceo předmětu.

Praktikum se skládá ze dvou částí. První část probíhá jako e-learningový kurz, v rámci kterého si studenti sami doma řeší příklady s aplikací poznatků z přednášky jak v modelových, tak v reálných populacích. Druhou volitelnou částí je praktická část, ve které studenti provádí celosemestrální populační pokus s Drosophila melanogaster, kde sledují ustavení Hardy-Weinbergovi rovnováhy. Dále se naučí pracovat s populačními dotazníkovými daty nebo se naučí vypočítat pravděpodobnost shody v profilu DNA pro kriminalistické účely. Součástí je také exkurze v Muzeu soudního lékařství a v Laboratoři forenzní genetiky.

_________________________________________________________________________________

Přehled v minulosti vedených bakalářských a diplomových prací

Bakalářské práce:
Eva Němcová: "Genetická determinace délky vegetativní fáze u modelového objektu Arabidopsis thaliana" (2004)
Simona Balková: "Gen FLC - ústřední inhibitor kvetení u Arabidopsis thaliana" (2004)
Jolana Lipková: "Modifikátorové geny a jejich význam" (2005)
Helena Pospíšková: "Genetické mapování u rostlin - historie a současnost" (2005)
Pavlína Havlíková: "Genetické databáze na internetu a jejich využití" (2005)
Kateřina Cetkovská: "FRI a FLC - nejvýznamnější geny indukce kvetení u modelového objektu Arabidopsis thaliana" (2006)
Gabriela Rylová: "Modifikátorové geny a jejich význam u rostlin" (2006)
Lenka Kubiczková: "Genetická determinace a variabilita krevních skupin systému AB0" (2008)
Jana Viktorinová: "Analýza DNA ve studiu původu moderního člověka" (2008)
Jakub Petrík: "Využití genetických metod v paleopatologické diagnostice" (2011)
Radka Čerychová: "Genetická variabilita populací člověka: principy a možnosti studia" (2011) Diplomové práce:
Martina Dadejová: "Charakterizace genů pozdního kvetení v přírodních populacích Arabidopsis thaliana" (2005)
Vratislav Peška: "Identifikace modifikátorových genů pozdního kvetení u Arabidopsis thaliana" (2005)
Simona Balková: "Vliv hypometylace DNA, vernalizace a genů pozdního kvetení na expresi genu FLC" (2006)
Tomáš Klumpler: "Studium polymorfismu DNA markerů využitelných k identifikaci nových genů rezistence ječmene k padlí
travnímu" (2006)
Helena Pospíšková: "Stanovení přesné pozice genu M73 ovlivňujícího dobu do kvetení u Arabidopsis thaliana metodou
pozičního klonování" (2007)
Jana Motlová: "Analýza genu FLC u pozdně kvetoucích přírodních linií a mutantů Arabidopsis thaliana" (2008)
Kateřina Cetkovská: "Expresní a deleční analýza genů podílejících se na indukci kvetení u pozdně kvetoucích linií Arabidopsis
thaliana" (2008)
Gabriela Rylová: "Identifikace a lokalizace modifikátorových genů pozdního kvetení u Arabidopsis thaliana" (2008)
Petra Stuchlíková: Tvorba metodické příručky pro výuku vybraných kapitol genetiky na gymnáziích" (2012)


Rigorózní práce:
Mgr. Petr Ryšávka: "Využití molekulárních markerů k lokalizaci chlorofylových embryonálně letálních mutací a genů pro pozdní kvetení u Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. do vazbových skupin" (2003)